منبع : ﺷﺎﺩﯼ شادی |تست هوش
برچسب ها : هزار ,تومان ,مجید ,هزار تومان